Algemene voorwaarden

 

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

 

van de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bato Plastics B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Zevenbergen, gemeente Moerdijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder nummer 17070526, hierna te noemen: ‘Bato’.

 

 

 

 

 

1)         Toepasselijkheid

 

 

a)         Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen aangegaan door Bato.

 

 

 

 

b)         Van deze voorwaarden afwijkende overeenkomsten zijn slechts geldig indien Bato daar schriftelijk mee heeft ingestemd. In dat geval geldt de afwijking slechts voor de desbetreffende overeenkomst.

 

 

 

 

c)         Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, gaat de wederpartij akkoord met deze voorwaarden. Eventuele inkoopvoorwaarden van de wederpartij worden door Bato uitdrukkelijk terzijde gesteld.

 

 

 

 

 

2)         Offertes

 

 

a)         Alle door Bato uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

 

 

b)         Bij niet-acceptatie van een offerte is Bato, indien vooraf overeengekomen, gerechtigd de kosten gemoeid met het tot stand brengen van de offerte aan de wederpartij in rekening te brengen.

 

 

 

 

c)         Catalogi, reclamemateriaal, prijscouranten, productspecificaties etc., alles zowel mondeling, schriftelijk als via internet of anderszins, zijn vrijblijvend. De wederpartij kan hieraan geen rechten ontlenen, tenzij deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen in de tussen Bato en de wederpartij ondertekende overeenkomst.

 

 

 

 

d)         Bato is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden in door haar verstrekte adviezen en gegevens met betrekking tot te leveren producten.

 

 

 

 

e)         Door tussenpersonen, daaronder begrepen agenten en vertegenwoordigers, geplaatste orders, gemaakte afspraken, gedane toezeggingen of verklaringen, alles zowel mondeling als schriftelijk, verbinden Bato slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

 

 

 

 

f)          Alle tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen, berekeningen etc. (hierna: tekeningen e.d.), door Bato of in opdracht van Bato vervaardigd, zijn eigendom van Bato en blijven dat ook nadat de overeenkomst is uitgevoerd. Tekeningen e.d. mogen zonder schriftelijke toestemming van Bato, noch geheel, noch gedeeltelijk, vermenigvuldigd worden of aan derden getoond of ter hand worden gesteld, voor welk doel dan ook. Hieronder wordt eveneens begrepen het oogmerk van de wederpartij een vergelijkbare offerte te verkrijgen van een derde. Bij overtreding van deze bepaling is de wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd aan Bato van € 10.000,- per overtreding.

 

 

 

 

g)         Tekeningen e.d. dienen op eerste verzoek van Bato onmiddellijk franco huis aan Bato te worden geretourneerd.

 

 

 

 

h)         Bato is niet aansprakelijk bij onjuistheden in gegevens, tekeningen e.d. en adviezen etc., door, namens of in opdracht van de wederpartij verstrekt. Bato is niet verplicht de van de wederpartij of via deze van derden ontvangen gegevens, tekeningen e.d. en adviezen etc. te toetsen, en mag uit gaan van de juistheid ervan. De wederpartij vrijwaart Bato met betrekking tot het bovenstaande, voor de uit onjuistheden voortkomende aanspraken, ook van derden.

 

 

 

 

 

3)         Prijs

 

 

a)         Alle prijzen gelden, tenzij anders overeengekomen, voor levering af magazijn dan wel fabriek, inclusief verpakking en exclusief btw. De goederen zijn, vanaf verlaten van het magazijn dan wel fabriek, voor rekening en risico van de wederpartij, die zich voor dat risico voldoende dient te verzekeren. Bato is vrij in de keuze van een doelmatige verpakking en verzending. De voor herhaald gebruik bestemde emballage van de producten van Bato, blijft eigendom van Bato. De wederpartij zal deze emballage ter beschikking van Bato houden. Voor schade of verlies is de wederpartij aansprakelijk.

 

 

 

 

b)         Indien na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden optreden die invloed hebben op de kostprijs, zoals veranderingen in de prijzen van grondstoffen of in de te leveren zaken zelf, in lonen, in valutakoersen, in- en uitvoerrechten etc., dan is Bato gerechtigd die prijswijzigingen aan de wederpartij door te berekenen.

 

 

 

 

c)         In het geval Bato goederen op afroep dan wel op termijn aan de wederpartij dient te leveren, is Bato gerechtigd de ten tijde van de levering geldende prijzen aan wederpartij te factureren.

 

 

 

 

 

4)         Overeenkomst

 

 

a)         Een order/opdracht is voor Bato slechts bindend voor zover deze door Bato schriftelijk is aanvaard. Het voorgaande geldt evenzeer voor nadere overeenkomsten en voor wijzigingen van bestaande overeenkomsten. De overeenkomst komt tot stand op de dag van ondertekening van de overeenkomst door Bato, dan wel op de dag van verzending door Bato van de schriftelijke opdracht/orderbevestiging.

 

 

 

 

b)         Alle wijzigingen in de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering, daaronder eveneens begrepen meer en minder werk, worden schriftelijk overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke overeenkomst laat de aanspraken van Bato op verrekening van meer of minder werk onverlet. Indien na het aanvaarden van de order/opdracht wijzigingen door de wederpartij worden opgegeven, met welke wijziging(en) Bato niet instemt, komen alle reeds door Bato gemaakte kosten alsmede het volledige bedrag aan winstderving en leegloopverliezen voor rekening van de wederpartij.

 

 

 

 

c)         Indien de wederpartij de order/opdracht annuleert, dan is zij gehouden alle reeds door Bato gemaakte kosten, alsmede het volledige bedrag aan winstderving en leegloopverliezen aan Bato te vergoeden. Annulering is alleen mogelijk na schriftelijke instemming van Bato. De wederpartij vrijwaart Bato voor eventuele aanspraken door derden ter zake annulering.

 

 

 

 

d)         Indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de financiële positie van de wederpartij daartoe aanleiding geeft, is Bato gerechtigd, aan de wederpartij zekerheid te vragen voor betaling van de door Bato ten behoeve van de wederpartij gemaakte en nog te maken kosten, bijvoorbeeld door middel van afgifte van een bankgarantie. Bato is gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat aan de gevraagde zekerheidstelling is voldaan. Indien er niet binnen 2 maanden (te rekenen vanaf het eerste verzoek daartoe) aan een dergelijk verzoek is voldaan, is de wederpartij in verzuim, zonder dat in gebrekestelling nodig is, en kan Bato de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst, ontbinden. De wederpartij is aansprakelijk voor alle kosten, schade, winstderving en eventuele leegloopverliezen voortvloeiende uit een dergelijke tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.

 

 

 

 

e)         Het staat Bato vrij, voor de uitvoering van een order/opdracht, derden in te schakelen. Bato wordt daarbij (geacht) door de wederpartij gemachtigd (te zijn) eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en/of -uitsluitingen namens de wederpartij te aanvaarden. Bato is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

 

 

 

 

f)          Het is de wederpartij niet toegestaan om de door Bato geleverde producten te gebruiken dan wel deze producenten door te verkopen in strijd met (Nederlandse) wetgeving, waaronder de Opiumwet. De wederpartij garandeert dat de door Bato geleverde producten niet bestemd zijn voor illegale activiteiten.

 

 

 

 

 

5)         Bepalingen omtrent het product

 

 

a)         Bato wordt geacht aan haar verplichtingen ten aanzien van de te leveren hoeveelheid producten te hebben voldaan, wanneer zij de overeengekomen hoeveelheid, dan wel (maximaal) 10% meer of (maximaal) 10% minder dan de overeengekomen hoeveelheid aflevert.

 

 

 

 

b)         Door de wederpartij of namens haar, aan Bato ter beschikking te stellen onderdelen die op, in of aan het door Bato te vervaardigen product moeten worden aangebracht of verwerkt, moeten aan Bato in de benodigde hoeveelheden met een toeslag van 10% tijdig, gratis en franco aan de fabriek van Bato worden geleverd. De wederpartij is aansprakelijk voor de aldus aan Bato ter beschikking gestelde onderdelen of andere goederen en voor de goede toepasbaarheid daarvan. Bato gaat er zonder enig nader onderzoek van uit, dat deze onderdelen etc. zonder meer in, op of aan het te vervaardigen product, toepasbaar te monteren of te verwerken zijn. Indien bedoelde onderdelen te laat worden geleverd, dan wel door Bato niet te verwerken e.d. zijn en dit productie­stilstand tot gevolg heeft, is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Bato als gevolg van deze stilstand geleden en te lijden schade.

 

 

 

 

c)         Bato neemt het te vervaardigen product eerst in productie, wanneer de door Bato verstrekte proefserie door de wederpartij is goedgekeurd en deze zulks Bato schriftelijk heeft bericht dan wel Bato die goedkeuring schriftelijk heeft bevestigd. In het geval Bato in overeenstemming met de wederpartij heeft geïnvesteerd in het (laten) vervaardigen van een matrijs en de wederpartij de proefserie die met deze matrijs is vervaardigd niet goedkeurt, dan is de wederpartij gehouden de volledige (investerings-)kosten ten aanzien van die matrijs aan Bato te voldoen, onverminderd het recht van Bato op volledige (schade)vergoeding.

 

 

 

 

d)         Bato is te allen tijde gerechtigd de door haar geproduceerde producten in haar assortiment op te nemen en te vermarkten c.q. te verkopen, ook in het geval de matrijs in eigendom toebehoort aan de wederpartij. De productierechten liggen derhalve te allen tijde bij Bato.

 

 

 

 

 

6)         Reclames en Garantie

 

 

a)         De wederpartij is verplicht om de geleverde producten direct na aflevering te controleren op hoeveelheid alsmede op eventuele gebreken en tekortkomingen.

 

 

 

 

b)         Indien eventuele afwijkingen in hoeveelheid geleverde producten worden geconstateerd, dan dient de wederpartij Bato hiervan binnen 24 uren na levering schriftelijk op de hoogte te hebben gesteld, bij gebreke waarvan de hoeveelheid als vermeld op de vrachtbrief, de afleveringsbon of dergelijk document geacht wordt door de wederpartij als juist te zijn geaccepteerd.

 

 

 

 

c)         Indien eventuele gebreken en tekortkomingen worden geconstateerd, dan dient de wederpartij Bato binnen 8 dagen na aflevering hiervan bij aangetekend schrijven op de hoogte te stellen.

 

 

 

 

d)         Wanneer de termijnen in voorgaande artikelleden zijn verstreken, wordt de wederpartij geacht het geleverde volledig en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. Reclames buiten de voormelde termijnen hoeven door Bato niet in behandeling te worden genomen.

 

 

 

 

e)         Reclames worden niet in behandeling genomen wanneer de wederpartij op enigerlei wijze nalatig is gebleven met zijn tot dan toe ontstane verplichtingen jegens Bato uit enige overeenkomst.

 

 

 

 

f)          Bato zal de wederpartij, onder andere ten aanzien van product- en matrijsontwikkeling, naar beste weten adviseren, maar garandeert niet dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor de door de wederpartij gewenste toepassingsmogelijkheden. Enige vorm van garantie en aansprakelijkheid van Bato in dit kader wordt uitgesloten.

 

 

 

 

g)         Enige vorm van garantie en aansprakelijkheid van Bato is in ieder geval uitgesloten in het geval:

 

 

 

 

-           gebreken het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen en/of onderdelen die door de wederpartij aan Bato ter beschikking zijn gesteld respectievelijk voorgeschreven;

 

 

 

 

-           gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim door/aan de zijde van de wederpartij, diens personeel of derden;

 

 

 

 

-           gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onjuiste behandeling door wederpartij, buitengewone belasting, gebruik van ongeschikte bedrijfsmiddelen door wederpartij en corrosieve chemicaliën door wederpartij;

 

 

 

 

-           buiten opdracht van Bato veranderingen aan de matrijzen worden uitgevoerd.

 

 

 

 

h)         Bato zal, ingeval van tijdige reclame, te zijner keuze, gebrekkige zaken voor eigen rekening vervangen, dan wel voor reparatie daarvan zorgdragen. Tot enigerlei verdere verplichtingen is Bato niet gehouden, met name niet tot het vergoeden van (gevolg)schade, waaronder groei- en bloeischade.

 

 

 

 

i)          Bato is tot geen andere prestatie gehouden dan de naleving van de in dit artikel genoemde verplichtingen. Vorderingen tot schadevergoeding door de wederpartij zijn uitgesloten, behoudens met betrekking tot schade door Bato toegebracht en te wijten aan opzet of grove schuld. Het door Bato in dit kader te vergoeden bedrag zal nooit hoger zijn dan de netto factuurwaarde van de producten die tot het ontstaan van de schade aanleiding hebben gegeven.

 

 

 

 

j)          De wederpartij vrijwaart Bato tegen aanspraken van derden, verband houdende met het gebruik en of de toepassing van de door Bato geleverde producten.

 

 

 

 

 

7)         Matrijzen e.d.

 

 

a)         Alle door Bato opgestelde, vervaardigde of ter beschikking gestelde tekeningen, ontwerpen alsmede matrijzen en gereedschappen e.d. (hierna te noemen: ‘matrijzen e.d.’), blijven/zijn te allen tijde eigendom van Bato, ook al zijn deze geheel of gedeeltelijk door de wederpartij betaald. Ook alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de matrijzen e.d. behoren toe aan Bato.

 

 

 

 

b)         Wanneer vervaardiging van matrijzen e.d., plaatsvindt op verzoek van de wederpartij, dan is Bato niet gehouden daarmee een aanvang te (laten) maken, dan nadat de wederpartij de overeengekomen vergoeding (voorschot/aanbetaling) heeft betaald. Indien geen vergoeding is overeengekomen, dan betaalt de wederpartij Bato op eerste verzoek een door Bato vast te stellen voorschot/aanbetaling. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op eventuele wijzigingen/verbeteringen van matrijzen e.d.

 

 

 

 

c)         De kosten voor de vervaardiging van matrijzen e.d. worden als volgt in rekening gebracht bij de wederpartij: 50% van de kosten direct na verstrekking van de order/opdracht en 50% van de kosten bij de eerste (deel)aflevering van het met de betreffende matrijzen e.d. vervaardigde product, tenzij hier tussen partijen andersluidende op schrift gestelde afspraken over zijn gemaakt.

 

 

 

 

d)         In het geval matrijzen e.d. in het bezit zijn van Bato, maar in eigendom toebehoren aan de wederpartij, dan worden deze op schriftelijk verzoek van de wederpartij door Bato geretourneerd, echter eerst nadat alle vorderingen van Bato op de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, zijn betaald. De kosten en het risico van retournering c.q. vervoer zijn voor rekening van de wederpartij.

 

 

 

 

e)         Bato is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de aan de wederpartij in eigendom toebehorende matrijzen e.d. De wederpartij, niet Bato, dient er voor zorg te dragen dat de matrijzen e.d. afdoende zijn verzekerd.

 

 

 

 

f)          In het geval Bato wel aansprakelijk is voor schade ontstaan aan matrijzen e.d. die in eigendom toebehoren aan de wederpartij, dan worden de matrijzen e.d. naar de keuze van Bato ofwel hersteld ofwel vervangen. Tot enige verdergaande verplichting of betaling van schadevergoedingen is Bato niet gehouden.

 

 

 

 

g)         Indien Bato op de offerte en/of overeenkomst heeft aangegeven voor welk aantal slagen of producten de matrijzen e.d. normaal bruikbaar zal zijn, worden de matrijzen e.d. na dat aantal stuks, respectievelijk na de productie van dat aantal stuks, geacht niet meer voor verdere productie geschikt te zijn. Heeft een dergelijke opgave bij de offerte en/of overeenkomst niet plaatsgevonden, dan zal Bato zodra blijkt dat matrijzen e.d. niet meer voor productie geschikt zijn, daarvan de wederpartij op de hoogte brengen. Het is uitsluitend aan Bato om te bepalen of matrijzen e.d. niet meer geschikt zijn voor productie.

 

 

 

 

h)         Matrijzen e.d. die in eigendom aan de wederpartij toebehoren die niet meer voor productie geschikt zijn, behoeven niet aan de wederpartij te worden teruggegeven en mogen door Bato vernietigd worden, zonder dat Bato daardoor tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden is.

 

 

 

 

 

8)         Levering

 

 

a)         Levertijden zijn gebaseerd op ten tijde van de overeenkomst geldende omstandigheden. Levertijden gelden slechts bij benadering. Bato is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de overeengekomen levertijd. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, zal de wederpartij geen recht geven op schadevergoeding, noch op niet-nakoming van enige ter zake op de wederpartij rustende verplichting.

 

 

 

 

b)         Enkel overschrijding van de overeengekomen levertijd leidt er niet toe dat Bato in verzuim is, maar de wederpartij zal in dat geval gerechtigd zijn te verlangen dat levering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden. Bij overschrijding van ook deze termijn kan de wederpartij geen nakoming eisen, maar is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In het geval er al een deellevering heeft plaatsgevonden kan hooguit ontbinding voor het nog niet geleverde deel plaatsvinden. Wederpartij kan nimmer enige vergoeding van directe of indirecte schade vorderen die hij lijdt als gevolg van de overschrijding van een overeengekomen levertijd.

 

 

 

 

c)         Bato is gerechtigd een bestelling in haar geheel dan wel achtereenvolgens in gedeelten af te leveren. In het laatste geval is Bato gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de wederpartij te factureren. Indien en zolang een deellevering niet door de wederpartij is betaald en/of de wederpartij aan andere verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of (een) andere overeenkomst(en) niet voldoet, is Bato niet verlicht tot een volgende (deel)levering en is Bato gerechtigd om de overeenkomst(en) voor zover deze nog niet is (zijn) uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de wederpartij te ontbinden, met behoud van het recht van Bato op schadevergoeding en zonder dat de wederpartij enig recht op schadevergoeding of anderszins kan doen gelden.

 

 

 

 

d)         Indien een termijn waarbinnen zal worden geleverd is uitgedrukt in werkdagen, dan wordt onder een werkdag verstaan een kalenderdag. Een kalenderdag die valt op een algemeen erkende of door de overheid of bij collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust-, feest-, vakantie- of niet individuele vrije dag telt als niet-werkdag. Indien levering dient te geschieden op een dergelijke niet-werkdag dan wordt de leveringstermijn verlengd met dien verstande dat de eerstvolgende werkdag geldt als overeengekomen dag van levering.

 

 

 

 

e)         In geval van overmacht wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de duur van de verhindering. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van Bato, onverschillig of die omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst was te voorzien, waardoor Bato in redelijkheid niet of niet tijdig aan zijn leveringsverplichting kan voldoen. Als zodanig zullen onder andere gelden een storing in de aanvoer of voorziening van grond- en hulpstoffen, stakingen en (toerekenbaar) tekort schieten van leveranciers van Bato.

 

 

 

 

f)          De wederpartij heeft in het geval van een dergelijke overmachtsomstandigheid in ieder geval niet het recht eerder dan drie maanden na mededeling van die omstandigheid de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. Bato is in dat geval niet gehouden enige schadevergoeding te betalen.

 

 

 

 

g)         Een leveringstermijn wordt verlengd met de duur van de vertraging wanneer deze vertraging is ontstaan doordat de wederpartij enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt.

 

 

 

 

h)         De wederpartij dient binnen de overeengekomen termijn de producten af te nemen. Wanneer de wederpartij daarbij in gebreke blijft, is Bato bevoegd de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. De schade wordt daarbij ten minste begroot op de overeengekomen prijs van de niet afgenomen zaken, vermeerderd met de kosten die Bato heeft moeten maken ten gevolge van de niet-nakoming van de verplichtingen door de wederpartij.

 

 

 

 

 

9)         Eigendomsvoorbehoud en risico

 

 

a)         Bato blijft eigenaar van de door haar aan de wederpartij geleverde goederen, ook na de (af)levering, waar deze zaken zich ook mochten bevinden. De wederpartij wordt geacht de goederen voor Bato te houden, zolang deze wederpartij niet volledig heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen jegens Bato, uit hoofde van welke overeenkomst dan ook.

 

 

 

 

b)         De afnemer heeft het recht de van Bato gekochte producten door te verkopen of te verwerken, mits dit geschiedt in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. In het geval van niet betaling van enig opvorderbaar bedrag dan wel in geval de wederpartij enige verplichting uit welke overeenkomst met Bato dan ook, waaronder met betrekking tot de uitvoering van werk of verkoop van goederen jegens Bato, niet nakomt, als ook in het geval van (aanvragen van) surseance van betaling, van faillissement of liquidatie van de wederpartij, heeft Bato het recht de overeenkomst, alsmede eventueel andere overeenkomsten met de wederpartij gesloten, met onmiddellijke ingang en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, middels daartoe aan de wederpartij gericht aangetekend schrijven (gedeeltelijk) te ontbinden. Met voorgenoemde (gedeeltelijke)ontbinding verklaart de wederpartij reeds nu voor als dan in te stemmen, in welk geval de wederpartij Bato reeds nu voor als dan de toegang tot zijn terreinen en opstallen verleent en is Bato gerechtigd de nog niet betaalde geleverde goederen terug te nemen, onverminderd het recht van Bato op vergoeding van schade, kosten, rente en gederfde winst, welke door een en ander mocht ontstaan. In vorenstaande gevallen is elke vordering die Bato ten laste van de wederpartij heeft, in haar geheel en direct opeisbaar. De wederpartij is verplicht Bato terstond op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op goederen waarop krachtens dit artikel het eigendomsvoorbehoud van Bato rust.

 

 

 

 

c)         Zolang geen algehele betaling heeft plaatsgevonden, mag de wederpartij de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen niet verpanden of belasten met enig ander (beperkt) recht.

 

 

 

 

 

10)       Rechten van intellectuele eigendom

 

 

a)         Ingeval van fabricage door Bato van producten aan de hand van tekeningen, monsters, modellen etc. of andere wijzigingen, alles in de ruimste zin van het woord, van de wederpartij ontvangen of van derden ontvangen, staat de wederpartij er voor in dat door de vervaardiging en/of levering van die producten geen octrooi-, merken- of enig ander (intellectueel) eigendomsrecht van derden wordt aangetast en vrijwaart de wederpartij Bato tegen alle aanspraken daaruit voortvloeiend.

 

 

 

 

b)         Indien een derde op grond van enig beweerd recht als bedoeld tegen de vervaardiging en/of levering bezwaar maakt, is Bato zonder meer op grond daarvan gerechtigd, terstond de vervaardiging en/of levering te staken en van haar wederpartij vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd de aanspraken van Bato op eventuele verdere schadevergoedingen, zonder dat Bato tot enige schadevergoeding aan de wederpartij gehouden is.

 

 

 

 

c)         Bato is verplicht de wederpartij terstond in kennis te stellen indien derden bezwaren maken tegen de vervaardiging en/of levering van voor de wederpartij bestemde goederen. De intellectuele eigendom van de door Bato vervaardigde geschriften, tekeningen, monsters, modellen of andere zaken blijft aan Bato voorbehouden, ook na levering aan de wederpartij.

 

 

 

 

d)         De wederpartij is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door inbreuk op de rechten van Bato van intellectuele eigendom, gepleegd door middel van de door Bato aan hem geleverde zaken. De wederpartij is verplicht Bato direct op de hoogte te stellen, zodra hem enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Bato bekend is.

 

 

 

 

 

11)       Betaling

 

 

a)         Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling behoeft plaats te vinden. In dat geval wordt de uitvoering van alle voor de wederpartij aanvaarde orders/opdrachten opgeschort totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, dan wel tot een door Bato te stellen termijn. Wordt laatstgenoemde termijn overschreden, dan is Bato gerechtigd de overeenkomst(en) middels een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden en schadevergoedingen te vorderen.

 

 

 

 

b)         in het geval de wederpartij in verzuim is, dan is zij een rente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand waarmee de vervaldatum wordt overschreden.

 

 

 

 

c)         Betalingen dienen te geschieden, hetzij contant ten kantoren van Bato, hetzij door middel van bank- of giro overschrijving. De wederpartij is ook zonder enige ingebrekestelling in verzuim ingeval van (aanvraag van) faillissement of surseance van betaling, onder curatele of onder bewindstelling, liquidatie en ingeval van beslag op de zaken van de wederpartij.

 

 

 

 

d)         Bato kan in het geval van verzuim van de wederpartij aanspraak maken op wettelijke (handels-)rente en op vergoeding van de (buiten-)gerechtelijke kosten verband houdende met de incasso. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair gesteld op 15% van het openstaande bedrag van de factuur(s).

 

 

 

 

e)         De wederpartij zal op eerste verzoek ten genoegen van Bato zekerheid verstrekken voor de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij jegens Bato. Indien binnen 10 dagen na het verzoek van Bato om zekerheid te stellen niet is voldaan, is de wederpartij zonder nadere aankondiging in gebreke en wordt de opdracht beschouwd als te zijn beëindigd. De wederpartij is aansprakelijk voor alle kosten en schade voortvloeiend uit de opdracht en tussentijdse beëindiging.

 

 

 

 

f)          Wanneer de wederpartij zijn financiële verplichtingen niet nakomt is Bato bevoegd om het recht van retentie uit te oefenen op alle zich onder Bato bevindende zaken van de wederpartij.

 

 

 

 

 

12)       Toepasselijk recht

 

 

a)         Op de rechtsverhouding tussen Bato en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing

 

 

 

 

b)         De rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen Bato en de wederpartij kennis te nemen. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

 

 

 

 

13)       Deponering

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op 6 november 2014 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Breda.

BATO NIEUWSBRIEF

Hier kunt u de meest recente nieuwsbrief van Bato nog eens nalezen..
Laatste nieuwsbrief.
Meld u aan voor deze nieuwsbrief middels onderstaand contactformulier.
lees meer >

Contact formulier

Offerte aanvragen

Vraag hierbij een vrijblijvende offerte aan.
offerte aanvragen >